ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN KINH

ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN KINH – 大方便佛報恩經 Nơi in: Pháp tử chùa Pháp...

Kim Cương Di Đà Kệ Chú Châm Minh

KIM CƯƠNG DI ĐÀ KỆ CHÚ CHÂM MINH – 金剛彌陀偈咒箴銘 Năm khắc in: 1854 (Tự...

Hiến Cổ Châu Phật Tổ Nghi (Khoa Cúng Tứ Pháp)

Bản ảnh ấn từ một trong 3 bộ mộc khắc cổ cực kỳ giá trị...

Ngũ Thánh Kinh Văn Hợp Biên

Ngũ thánh kinh văn hợp biên 五聖經文合編 Ngũ Thánh kinh văn hợp biên này được...

PHỔ ĐỘ ÂM DƯƠNG BẢO KINH

PHỔ ĐỘ ÂM DƯƠNG BẢO KINH 普 度 陰 陽 寶 經  Bộ kinh này...

Yết Ma Chỉ Nam

YẾT MA CHỈ NAM – 羯磨指南 Năm khắc in: 1841 Nơi tàng bản: chùa Linh...

Đại Bi Sám Pháp

ĐẠI BI SÁM PHÁP – 大悲懺法 (Y cựu trùng san) Biên soạn: Tứ Minh Tri Lễ...

Hoạt động của Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam

“Lịch sử Phật giáo Việt Nam kể từ khi truyền nhập phát triển và tồn...

Tam Vị Thánh Mẫu Cảnh Thế Chân Kinh

TAM VỊ THÁNH MẪU CẢNH THẾ CHÂN KINH 三 位 聖 母 警 世 真...

Phật Tổ Tam Kinh

Phật tổ tam kinh 佛祖三經  hay còn gọi là Tam kinh nhật tụng 三經日誦 San...

Pháp Bảo Đàn Kinh

PHÁP BẢO ĐÀN KINH – 法寶壇經 Kinh lưu tại: Linh Ứng Tự (chùa Hói), tỉnh Hải Dương Tổng...

Phật thuyết Trường A Hàm Kinh (bộ 6 quyển)

PHẬT THUYẾT TRƯỜNG A HÀM KINH – 佛說長阿含經 Năm khắc in: 1933 (năm Bảo Đại thứ 8) Tàng...