Pháp Bảo Đàn Kinh

PHÁP BẢO ĐÀN KINH – 法寶壇經

  • Kinh lưu tại: Linh Ứng Tự (chùa Hói), tỉnh Hải Dương
  • Tổng số trang: 99 trang

Pháp bảo đàn kinh hay còn gọi là Bảo đàn kinh. Bộ kinh vốn là do Lục tổ Huệ Năng thuyết, nên cũng gọi là Lục tổ đàn kinh (六祖壇經). Lúc Lục tổ Huệ Năng ở chùa Bảo Lâm, Tào Khê có Thứ sử Thiều Châu là Vi Cừ thỉnh Tổ vào chùa Đại Phạm để diễn giảng pháp Ma-ha-bát-nhã-ba-la-mật. Bài giảng của Huệ Năng được đệ tử là Pháp Hải ghi lại thành sách, về sau gọi là Đàn kinh.

Bản kinh này được Trung Tâm Tư Liệu Phật Giáo Việt Nam sưu tầm số hóa ở chùa Linh Ứng, thôn Cao Dương xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương do Đại đức Thích Giác Thành cung cấp.

Bộ sách tổng cộng có 99 tờ, 198 trang, sách bao gồm 5 quyển trong đó bài tựa viết mới 6 tờ, bài tựa cũ 12 tờ, quyển 1 – 22 tờ, quyển 2 – 18 tờ, quyển 3 – 16 tờ, quyển 4 – 10 tờ, quyển 5 – 13 tờ, phương danh 2 tờ.

Về kết cấu của sách bao gồm tờ bìa thứ nhất ghi tên kinh Pháp bảo đàn kinh, hai bên ghi cặp câu đối:

“Tổ ấn trùng quang bỉnh bỉnh lân phương tục diệm

Thiền tông ích chấn miên miên đàm hiện chiêu chương”

Bài tựa trùng san cũ khắc in lối chữ đá thảo, trong lời dẫn khi trùng san Pháp bảo đàn kinh có nói: Pháp bảo đàn kinh là dấu tích của Lục tổ đại sư, đại sư tên là Huệ Năng, cha là họ Lư, húy là Hành Thao, mẹ họ Lý.

Tiếp đến là bài tựa viết mới khi trùng san bộ kinh này, lại được trụ trì chùa Cự Linh thôn Cự Linh xã Hồng Liễu huyện Gia Phúc là Sa Di ni hiệu Diệu Xả cùng với các thiện hữu là Sa Di Hải Triệt, Tri Thức Sa Di ni hiệu Diệu Hộ, cùng hưng công khắc bản và in ấn để ban cho thập phương, khiến cho nơi nơi được hồi quang, người người được giác ngộ.

Bộ kinh lại được Thiền tông phụng sự trai tăng, Chánh pháp sự Chánh tông Hòa Thượng tự Như Nguyệt ở chùa sắc tứ Linh Quang Nguyệt Đường chứng san phần soạn bài tựa.

Điều đặc biệt của bộ kinh này là ở phần Ngự chế Lục tổ Đàn kinh pháp bảo tự. Bài tựa ngự chế được được nhà vua giao cho đình thần là Triệu Ngọc Chi cẩn trọng biên chép và khắc để lưu truyền.

Cuối bài tựa có bài minh tán thán rằng:

“Lục tổ ứng tiền thân

Đức thi tứ phương nhân

Khổ hạnh quần mông lợi

Biên giản ngũ quyển văn

Lục hợp thanh nhi

Thất chính thuận tự

Vũ dương thời nhược

Vạn vật phụ phong

Ức triệu khang hòa

Cửu ư dung lãng

Hóa hành tục mĩ

Thái đạo hàm hanh

Phàm quyết hữu sinh

Cụ thành Phật quả”

Sau bài ngự chế tự là lời bái dẫn của Thích Tử Thanh Đàn chùa Thánh Ân viết vào ngày tốt thượng tuần tháng 8 năm Khải Định thứ 8. Tàng bản tại chùa Thánh Ân xã Vị Xuyên.

Tiếp đến là phần thơ tán pháp lợi do Thích Tử tự là Thanh Tuyên phụng soạn.

Cuối sách là phương danh 2 tờ ghi chép tên của những người công đức tiền của để san khắc kinh này.

Xin cảm ơn thầy Thích Giác Thành đã cố công sưu tầm, bảo quản bản kinh gốc và cho phép Trung Tâm số hóa và trùng ấn lại.

PHÁP BẢO ĐÀN KINH do Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam trùng ấn theo lối cổ.
Quý vị cần thỉnh vui lòng tham khảo tại link: https://thuvienanvi.com/shop/phap-bao-dan-kinh-chua-hoi
Xem tư liệu gốc và thảo luận tại link: https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/596848448792800