Tam Vị Thánh Mẫu Cảnh Thế Chân Kinh

TAM VỊ THÁNH MẪU CẢNH THẾ CHÂN KINH 三 位 聖 母 警 世 真 經

Bộ kinh này hiện lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm gồm có 3 ký hiệu gồm:

  • Bản ký hiệu A. 2412: do Chùa Hưng Phúc, Bắc Ninh in năm Thành Thái Bính Ngọ (1906), tổng 36 trang, khổ 25 x 15 cm,. Sách gồm 1 bài tựa, 3 hình vẽ Thánh Mẫu.
  • Bản ký hiệu A.2585: do Công Thiện Đường in năm Duy Tân 1 (1907), 36 trang, khổ 25 x 15. Gồm có 1 bài tựa, có 3 hình vẽ Thánh Mẫu.
  • Bản ký hiệu A.2475: do Chủ Thiên Đường, Sơn Tây in năm Thành Thái Bính Ngọ (1906), 30 trang, khổ 26 x 14cm.

Cả hai bản ký hiệu A. 2412 và A. 2585 đều do Hướng Thiện Đàn khắc in. Bản A. 2585 khắc theo bản A. 2412.

Văn giáng bút (cao, tán, kinh, kệ…) của Vân Hương Thánh Mẫu, Mai Hoa Công Chúa và Thượng Ngàn Công Chúa khuyên làm điều thiện, bỏ điều ác.

Ngoài ra Thư viện Quốc gia Việt Nam còn lưu một bản ký hiệu R.5069, tổng 18 tờ, 36 trang, khổ in 26 x 14 cm: 三位聖母警世真經 Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh do Chủ Thiện Đường tàng bản in năm 皇朝成泰丙午年六月二十日降 Hoàng triều Thành Thái Bính Ngọ niên lục nguyệt nhị thập nhật giáng (1906)

Sau tờ bìa sách in 3 hình minh hoạ của Vân Hương đệ nhất Thánh mẫu 雲香第一聖母, Đệ nhị Thánh mẫu 第二聖母, Đệ tam Thánh mẫu 第三聖母. Sau mỗi hình minh hoạ có bài tán. Tiếp đến là các bài giáng kinh, bảo cáo, khai kinh của tam vị Thánh mẫu.

Bộ kinh được Trung tâm tư liệu PGVN trùng ấn lần này do Chủ Thiện Đường xã Ngọc Than tỉnh Sơn Tây tàng bản, Mộc ân đệ tử ở đền Ngọc Giang vâng san khắc.

Bài tán thứ nhất là tán Vân Hương đệ nhất Thánh Mẫu do Hoàng Sinh ở Đồng Lạc Khuyến Thiện đường tỉnh Nam Định vâng tán thán.

Thiên thượng thần tiên nữ,

Nhân gian Thánh mẫu nghi.

Lịch triều gia cáo tặng,

Lụy thế ngưỡng nhân từ.

Nam thành khâm ý phạm,

Tây hạt ấp phong tư.

Thánh thọ vô cương chúc.

Vạn ức niên vu tư.

Tạm dịch:

Trên trời là bậc nữ thần tiên

Nơi dương gian là Thánh mẫu nghi

Các triều đại đều ban tặng thêm

Đời đời mong được lòng nhân từ

Nơi Thành Nam vâng theo đức tốt

Cõi Hạt Tây rót nối tư phong

Chúc cho Thánh thọ vô cương

Muôn năm còn mãi ở nơi đây.

Đệ nhị Thánh mẫu do Thị nữ Quế Hoa công chúa vâng mệnh tán

Đệ tam Thánh mẫu do Thị nữ Quỳnh Hoa công chúa vâng tán

Sau phần tán ba vị Thánh mẫu là đến phần kinh

Kinh còn có 6 điều lệ do Đệ nhất Thánh Mẫu

Tục thờ mẫu liên quan đến ba vị thánh mẫu

Tương truyền rằng hầu cận Mẫu Liễu Hạnh có chầu Quỳnh Hoa và chầu Quế Hoa. Bà Quỳnh Hoa và Quế Hoa được thờ hai bên Mẫu Liễu trong Phủ Vân Cát và Phủ Tiên Hương, Nam Định. Vì vậy nên bộ ba nữ thần này được suy tôn là Tam Toà Thánh Mẫu Vân Hương. Trong dân gian vẫn gọi chung các vị nữ thần linh thiêng, khuông phù cho địa phương là Thánh Mẫu. Đây chính là một trường hợp như vậy. Mẫu Liễu Hạnh là Mẫu Vân Hương Đệ Nhất, Chầu Quỳnh Hoa là Mẫu Vân Hương Đệ Nhị và Chầu Quế Hoa là Mẫu Vân Hương Đệ Tam.

Chính vì  thế mà bộ kinh này có sức ảnh hưởng lớn đến nghi thức thờ mẫu của người Việt. Do đó bộ kinh này được nhiều nơi ấn tống thờ tự. Đặc biệt là các nơi có điện thờ các mẫu đều nên tụng niệm. Theo điều lệ quy định là nếu như nơi nào phụng thờ và hễ có lập đàn tuyên giảng kinh, người thành tâm kính tụng niệm mới nên ấn tống. người tụng niệm cần phải sạch sẽ tịnh tâm tịnh khẩu, chỉnh tề áo mũ, sạch sẽ bàn ghế, kính cẩn tụng niệm mới có thể xin được phúc.

TAM VỊ THÁNH MẪU CẢNH THẾ CHÂN KINH do Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam trùng ấn theo lối cổ.
Quý vị cần thỉnh vui lòng tham khảo tại link: https://thuvienanvi.com/shop/tam-vi-thanh-mau-canh-the-chan-kinh

Xem tư liệu gốc và thảo luận tại: https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/591005339377111