Kim Cương Di Đà Kệ Chú Châm Minh

KIM CƯƠNG DI ĐÀ KỆ CHÚ CHÂM MINH – 金剛彌陀偈咒箴銘

  • Năm khắc in: 1854 (Tự Đức thất niên)
  • Nơi tàng bản: Liên Trì Tự
  • Số quyển: 01
  • Số trang: 145 trang đôi

Bộ kinh “KIM CƯƠNG DI ĐÀ KỆ CHÚ CHÂM MINH” là bộ kinh khắc ván tại chùa Liên Trì, từ năm Tự Đức thứ 7 (1854), do Hòa thượng Phúc Điền, trụ trì chùa Liên Phái, một cao tăng Phật giáo Việt Nam đương thời chỉ đạo san khắc.

Nội dung bộ kinh

———————–
– Nguyên bản Kinh Vu Lan, để trì tụng vào dịp tháng 7 – mùa báo hiếu.
– Những kinh điển thường tụng trong Phật giáo: Di Đà-Kim Cương, Đại Bi Thập Chú..
– Những văn phát nguyện, khuyên tu của Phật-Tổ.
– Những bí pháp trong Tam Giáo.

Nội dung chi tiết

———————–
– Trang 2-12: Lời tựa, mục lục, chúc tán.
– Trang 13 đến 54: Chú Thủ Lăng nghiêm (để tụng niệm)
– Trang 55 đến 108: Kinh Kim Cương (Nguyên văn kinh, để tụng niệm)
– Từ trang 109 đến 132: Kinh a di đà (nguyên văn để tụng).
– Từ trang 132-149: Đại bi, thập chú, bát nhã tâm kinh
– Từ trang 150- 156: Các văn phát nguyện khóa sáng: Quy mệnh thập phương điều ngự sư…
– Từ trang 157- 162: Các Bài minh: Quy sơn cảnh sách, xuất gia châm,
– Từ trang 163-176: Sám hối hồng danh 88 danh hiệu Phật.
– Từ trang 177-204: những bí pháp: Cầu tiền tài, khi đi đường, trừ bệnh, trừ quỷ, trẻ con khóc đêm, phụ nữ muốn được chồng cung kính.
– Từ trang 204-210: “phổ môn sám pháp”; Lời dẫn của Hòa thượng Phúc Điền năm 1852.
– Từ trang 211-252: Phổ môn kỳ nguyện sám pháp, kinh phổ môn,các thần chú của bồ tát quán âm bằng chữ Hán, chữ Phạn.
– Từ trang 253-283: Kinh Vu Lan Bồn (tụng dịp tháng 7), chú thích và toàn văn phát nguyện khóa sáng .
– Từ trang 284-hết: bạt hậu, giải thích cách sử dụng văn sám…
Xem tư liệu gốc và thảo luận tại: https://www.facebook.com/groups/tulieuphatgiao/posts/600681598409485