ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN KINH

ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN KINH – 大方便佛報恩經 Nơi in: Pháp tử chùa Pháp...

Ngũ Thánh Kinh Văn Hợp Biên

Ngũ thánh kinh văn hợp biên 五聖經文合編 Ngũ Thánh kinh văn hợp biên này được...

PHỔ ĐỘ ÂM DƯƠNG BẢO KINH

PHỔ ĐỘ ÂM DƯƠNG BẢO KINH 普 度 陰 陽 寶 經  Bộ kinh này...

Yết Ma Chỉ Nam

YẾT MA CHỈ NAM – 羯磨指南 Năm khắc in: 1841 Nơi tàng bản: chùa Linh...

Đại Bi Sám Pháp

ĐẠI BI SÁM PHÁP – 大悲懺法 (Y cựu trùng san) Biên soạn: Tứ Minh Tri Lễ...