Sự khác nhau giữa chữ Hán phồn thể và giản thể

Vào thời Trung Quốc cổ đại, mỗi triều đại khác nhau lại có các hệ...