cơ cấu nhân sự của trung tâm

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Upload Image...

Thượng tọa, TS Thích Tiến Đạt

PHÓ GIÁM ĐỐC

Upload Image...

Thượng tọa Thích Minh Tín – Hiệu trưởng trường TCPH HN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Upload Image...

Ts. Nguyễn Huy Khuyến

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Upload Image...

Chủ tịch hội đồng: GS.TS Lê Mạnh Thát

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Hòa thượng Thích Gia Quang

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (HN)

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Hòa thượng Thích Quảng Tùng (HP)

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Hòa thượng Thích Quảng Hà (NĐ)

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Thượng tọa Thích Thanh Vân (HD)

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Hòa thượng Thích Thanh Hiện (HY)

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (HVPGVN)

Giới thiệu

Công trình nổi bật

ỦY VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

Upload Image...

Thầy Thích Tâm Hiệp

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Thầy Thích Tâm Hiệp

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Thầy Thích Tâm Hiệp

Giới thiệu

Công trình nổi bật

Upload Image...

Thầy Thích Tâm Hiệp

Giới thiệu

Công trình nổi bật

CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH TRỰC THUỘC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.